Shai Kremer

Shai Kremer
Panorama, 2017
Archival Pigment Print
144.8 x 266.7 cm (57 x 105 in.)
Shai Kremer
Perception#13, 2017
Archival Pigment Print
101.6 x 134.6 cm (40 x 53 in.)
Shai Kremer
Perception#14, 2017
Archival Pigment Print
101.6 x 76.2 cm (40 x 30 in.)
Shai Kremer
Perception#15, 2017
Archival Pigment Print
101.6 x 76.2 cm (40 x 30 in.)
Shai Kremer
Perception#17, 2017
Archival Pigment Print
121.9 x 162.6 cm (48 x 64 in.)
Shai Kremer
Perception#24, 2017
Archival Pigment Print
76.2 x 101.6 cm (30 x 40 in.)
Shai Kremer
Perception#3, 2017
Archival Pigment Print
101.6 x 76.2 cm (40 x 30 in.)
Shai Kremer
Perception#5 (White), 2017
Archival Pigment Print
101.6 x 76.2 cm (40 x 30 in.)
Shai Kremer
LIFTA, View of Givat Shaul, 2012
Archival Pigment Print
130 x 105 cm (51 1/8 x 41 1/4 in.)
Shai Kremer
W.T.C Concrete Abstract#12, 2012
Archival Pigment Print
121.9 x 162.6 cm (48 x 64 in.)
Shai Kremer
W.T.C Concrete Abstract#12, 2012
Archival Pigment Print
145 x 175 cm (57 x 68 7/8 in.)
Shai Kremer
W.T.C Concrete Abstract#13, 2012
Archival Pigment Print
121.9 x 162.6 cm (48 x 64 in.)
Shai Kremer
W.T.C Concrete Abstract#16, 2012
Archival Pigment Print
121.9 x 162.6 cm (48 x 64 in.)
Shai Kremer
W.T.C Concrete Abstract#16, 2012
Archival Pigment Print
145 x 175 cm (57 x 68 7/8 in.)
Shai Kremer
W.T.C Concrete Abstract#2, 2012
Archival Pigment Print
121.9 x 162.6 cm (48 x 64 in.)
Shai Kremer
W.T.C Concrete Abstract#3, 2012
Archival Pigment Print
121.9 x 162.6 cm (48 x 64 in.)
Shai Kremer
W.T.C Concrete Abstract#4, 2012
Archival Pigment Print
121.9 x 162.6 cm (48 x 64 in.)
Shai Kremer
W.T.C Concrete Abstract#5, 2012
Archival Pigment Print
145 x 175 cm (57 x 68 7/8 in.)
Shai Kremer
KALYA, 2009
Archival Pigment Print
104.1 x 129.5 cm (41 x 51 in.)
Shai Kremer
Trench, Chicago, Grand Force Training Zone, 2007
Archival Pigment Print
130 x 105 cm (51 1/8 x 41 1/4 in.)
Shai Kremer
Shvil Tistush alongside The Separation Fence, Etz Efrayim, 2004
Archival Pigment Print
130 x 105 cm (51 1/8 x 41 1/4 in.)
Shai Kremer
Jordan next to the Dead Sea
Archival Pigment Print
152 x 70 cm (59 3/4 x 27 1/2 in.)